X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

경기 도청 신청사 ㅣ도청

페이지 정보

작성자 주)대민ID 작성일22-05-11 19:32 조회96회 댓글0건

본문

ㅣ경기 도청 신청사 도청

 

 cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264637_919.jpg
 

 

 

 

 

 

ㅣThird Floor

 

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264853_9212.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264854_8767.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264855_6535.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264856_955.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264858_2538.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652264861_1555.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265073_2402.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265074_0525.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265075_5487.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265076_5411.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265077_1042.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265078_6867.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265103_1968.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265103_9511.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265104_6808.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265105_769.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265106_7823.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265108_2259.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265124_238.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265124_8337.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265125_5713.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265129_6034.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265133_5316.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265135_3905.jpg

 

 

 

 

 

 

ㅣSecond Floor


cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265573_3223.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265575_3465.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265577_7883.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265572_3598.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265570_7759.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652265579_4646.jpg 

ㅣFirst floor

 

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267400_7693.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267401_7142.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267402_6773.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267406_621.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267407_2549.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267408_1345.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267421_7908.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267423_1691.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267423_9329.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267424_8496.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267425_986.jpg

 cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267722_3055.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267723_1872.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267724_3787.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267725_2415.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267726_6349.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267728_4017.jpg
 

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267752_5796.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267753_3131.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267754_2301.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267755_9184.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267756_849.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267757_3761.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267758_0613.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267760_1903.jpg
 

 

 

 

 

​First basement level

 

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267966_7654.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267967_5869.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652267968_1833.jpg

 

 

 

 

 

​Second​ basement level

 

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652268092_1751.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652268089_6874.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652268088_0505.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652268088_8249.jpg

cdc8efad82ef10092deaf5d08cc1be72_1652268090_6801.jpg


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net