X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

20평형 | 동천동 진로아파트

페이지 정보

작성자 주)대민ID 작성일17-05-08 10:48 조회3,445회 댓글0건

본문

                                                                                                                        동천동 진로아파트 24평형

                                                                                                                         작업내용 : 샷시전체교체

                                                                                                                                         바닥공사

                                                                                                                                         씽크대,욕실공사외 전체시공 

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207949_2907.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207956_2025.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207961_6485.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207965_6404.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207973_8043.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207984_9161.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494207996_512.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208009_5237.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208017_6831.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208033_4476.JPG
145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208071_4495.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208082_6371.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208089_2729.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208097_1429.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208110_9745.JPG

145114a545e2e0cb0a09d4a380a8a7dd_1494208117_0982.JPG

 


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net